No. Photo Pos. Name No. Photo Pos. Name
1 GK { z
Youichi Sugimoto
10 FP Ζ
Jun Ishino
1987/5/29 177cm 72kg 1986/9/12 175cm 60kg
2 FP C
Yusuke Mukoujima
11 FP R fCrbh
David Hatakeyama
1982/7/16 169cm 68kg 1981/3/28 183cm 71kg
3 FP Wj
Akihumi Suzuki
12 FP Ah
Leandro Kinjoh
1977/11/11 181cm 71kg 1983/8/20 168cm 68kg
4 FP ^
Hirotaku Hagiwara
14 FP { s
Yukinori Matumoto
1986/7/11 170cm 63kg 1984/9/17 175cm 68kg
5 FP ɓ@l
Hayato Ito
15 FP El
Hayato Higuchi
1985/11/9 168cm 62kg 1995/11/23 173cm 60kg
6 FP c u
Takeshi Murata
16 GK i Y
Masao Nagahara
1986/4/6 169cm 67kg 1980/4/1 180cm 88kg
7 FP a G
Hidemi Izumi
20 FP Ko
Yukito Hayashi
1973/8/1 173cm 67kg 1986/8/12 175cm 60kg
8 FP V M
Takahumi Shinma
21 GK Rc đ
Shota Yamada
1980/9/17 165cm 63kg 1986/9/25 178cm 63kg
9 FP @r a
Shingo Hasuike
22 FP ēc S
Yusuke Yoneta
1985/1/25 177cm 65kg 1981/6/29 176cm 69kg